Algemene Inkoopvoorwaarden Ferney Group BV

 

1. DEFINITIES

 

a.       Algemene Inkoopvoorwaarden: dit document en de daarin opgenomen bepalingen.

b.       Afroepovereenkomst: Overeenkomst waarbij tussen Partijen een bepaald minimum en/of maximum volume is afgesproken dat Koper zal afnemen van Leverancier, met of zonder toegestane afwijking in het aantal af te nemen producten of diensten, en waarbij Koper een bestelling plaatst.

c.       Deelnemers/Leden: aandeelhouders van Ampère Holding BV welke leden zijn van Ferney Group BV.

d.       Goederen: te leveren zaken of diensten.

e.       Koopovereenkomst, Koop en/of Overeenkomst : de tussen Partijen gesloten overeenkomst(en), waaronder ook verstaan kan worden eventuele overeenkomst(en) van opdracht, overeenkomst(en) van aanneming van werk of  uitzendovereenkomst(en), zoals beschreven in boek 7 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

f.        Koper: Ferney Group BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37083861, gevestigd aan de Ampèrestraat 15, 1704 SM te Heerhugowaard, bij overeenkomst(en) van opdracht, aanneming van werk of uitzendovereenkomst(en) handelend als Opdrachtgever.

g.       Leverancier: de wederpartij bij een Koopovereenkomst, overeenkomst van aanneming van werk,  overeenkomst van opdracht of uitzendovereenkomst  zoals beschreven in boek 7 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

h.       Partijen: Koper en Leverancier.

i.        Wederpartij: de partij waarmee Leverancier een Koopovereenkomst heeft gesloten.

 

 

2. TOEPASSELIJKHEID

 

2.1 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op elke Koopovereenkomst, offerte-aanvraag en order en/of voor zover van toepassing elke overeenkomst van aanneming van werk en/of overeenkomst van opdracht en/of uitzendovereenkomst, waarbij Koper partij is.  

2.2 In voorkomende gevallen kunnen derden zoals agenten, vertegenwoordigers en andere tussenpersonen, namens Koper en/of Opdrachtgever optreden, echter Koper is in dergelijke gevallen slechts gebonden indien deze rechtshandeling(en) door Koper schriftelijk is/zijn bevestigd c.q. erkend.

2.3 Wijzigingen of afwijkingen in de bepalingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn slechts bindend indien deze door Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Bij strijdigheid van bepalingen in deze Algemene Inkoopvoorwaarden met bepalingen in de Koopovereenkomst, prevaleren de desbetreffende bepalingen in de Koopovereenkomst.

2.5 Indien Koper zich in enig geval op enige bepaling van de Algemene Inkoopvoorwaarden beroept, dan wel daarvan afwijkt, brengt dit niet met zich mede, dat zij zich in de volgende gevallen niet meer op deze Algemene Inkoopvoorwaarden zal kunnen beroepen.

 

 

3. AANBOD EN AANVAARDING

 

3.1 Bij Afroepovereenkomsten komt de Koopovereenkomst tot stand telkens op het moment dat de order voor een (deel)levering, binnen het kader van de Afroepovereenkomst, door Koper wordt verzonden met inachtneming van artikel 3.7.

3.2 In geval Leverancier geen aanbod heeft gedaan, komt de Koopovereenkomst tot stand op basis van de dan bij Koper bekende prijzen en op het moment dat order door Leverancier mondeling dan wel schriftelijk is geaccepteerd dan wel op het moment dat Leverancier feitelijk uitvoering geeft aan de order.

3.3. In geval van een schriftelijke order volgende op een aanbieding van Leverancier, komt de Koopovereenkomst tot stand op het moment dat de order door Koper wordt opgegeven dan wel verzonden.

3.4 Indien bij de uitvoering van de Koopovereenkomst gebruik wordt gemaakt van door Koper ter beschikking gestelde of door haar goedgekeurde ontwerpen, tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke, maken deze deel uit van de Koopovereenkomst.

3.5 Alle bij een aanbieding verstrekte afbeeldingen, tekeningen, prijslijsten, catalogi, maten en gewichtsopgaven en alle andere gegevens zijn bindend. Koper mag van de juistheid van deze gegevens uitgaan.

3.6 Niets verplicht Koper om Goederen exclusief van Leverancier af te nemen dan wel van hem een minimum aantal Goederen af te nemen, uitgezonderd bij  Afroepovereenkomsten.

3.7 Voor alle Koopovereenkomsten, Afroepovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, overeenkomsten van aanneming van werk en uitzendovereenkomsten geldt dat deze steeds vergezeld dienen te gaan van een inkoopordernummer / purchase order nummer.  Indien een inkoopordernummer / purchase order nummer ontbreekt, komt er geen overeenkomst tot stand.

 

 

4. LEVERTIJD, (AF)LEVERING EN UITBESTEDING AAN DERDEN

 

4.1 De Koopovereenkomst bevat de levertijd of uiterlijke leverdatum van de Goederen. Indien geen exacte datum genoemd in de Koopovereenkomst, vangt de levertijd steeds aan op de dag waarop de Koper schriftelijk, per fax of via e-mail een aanbod van Leverancier accepteert. In andere gevallen vangt de levertijd steeds aan op het moment waarop de Leverancier een aanbod van Koper accepteert of op de datum waarop Koper Leverancier in het bezit heeft gesteld van de door Koper te verstrekken inlichtingen, tekeningen, modellen, films, materialen of hulpmiddelen, nodig om met de uitvoering van de Koopovereenkomst te kunnen beginnen.

4.2 Alle door Leverancier vermelde en/of tussen Partijen overeengekomen levertijden en leverdata worden door Leverancier gegarandeerd.

4.3 Indien leveringen later plaatsvinden dan overeengekomen tussen Partijen heeft de  Koper het recht 0,25% per kalenderdag op de overeengekomen prijs in mindering te brengen.

4.4 Alle in Koopovereenkomsten vermelde data gelden als fatale termijnen: door overschrijding van de levertijd raakt Leverancier zonder nadere aankondiging in verzuim.

4.5 Leverancier dient dreigende overschrijding van levertijd of -datum onverwijld schriftelijk te melden aan de wederpartij. Een dergelijke melding laat bij overschrijding van de levertijd de rechten van Koper onverlet. In geval Koper wegens bijzondere omstandigheden niet in staat is de Goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, zal Leverancier op Kopers verzoek de levering uitstellen gedurende een door Koper te bepalen redelijke periode zonder daarvoor extra kosten in rekening te brengen.

4.6 Tenzij in de Koopovereenkomst anders vermeld, geschiedt bij intracommunautaire leveringen van de Goederen 'Delivered Duty Paid' (DDP) of ‘Delivered at Place’ (DAP) aan het door Koper opgegeven adres, conform de toepasselijke bepalingen van de laatste uitgave van Incoterms, gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel, geldig op de datum van de Koopovereenkomst ("de Incoterms"). Tot het moment van inontvangstneming van de zaken en/of diensten op het door Koper opgegeven adres, blijven deze voor risico van Leverancier.

4.7 Het intracommunautaire transport van de Goederen komt onder alle omstandigheden, dus ook als Koper voor het transport zorgdraagt, voor rekening en risico van Leverancier tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.8 Leverancier draagt zorg voor in- en uitlading, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Uitlading buiten werktijd kan alleen plaatsvinden in overleg tussen Leverancier en Koper.

4.9 Leverancier dient de Goederen te markeren als bestemd voor Koper en o.a. te voorzien van de benodigde keurings- en garantiecertificaten, CE-markering, EAN-codes, eventuele gasvrijverklaring(en), paklijsten en het ordernummer van Koper.

4.10  Per product dienen er in ieder geval handleidingen in de  Nederlandse en Engelse taal aanwezig te zijn. Indien verzocht stelt Leverancier tevens, zonder extra kosten, handleidingen in het Frans en/of Duits, technische tekeningen en eventuele andere documentatie ter beschikking aan Koper.

4.11 Leverancier verplicht zich de Goederen veilig te bewaren en te verzekeren tot het moment van aflevering en acceptatie door Koper. Leverancier zal de Goederen niet ter beschikking stellen of tentoonstellen aan derden of derden toegang tot de Goederen verlenen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koper.

4.12 Leverancier zal alle overeengekomen documenten voorafgaande aan of tegelijkertijd met de levering ter beschikking stellen aan Koper. Koper is vrij in het gebruik van deze documentatie, waaronder begrepen het vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik of voor commerciële doeleinden.

4.13 Koper heeft het recht niet-overeengekomen (deel)levering(en) van Goederen voor rekening en risico van Leverancier te retourneren. In geval hoeveelheden worden geleverd die afwijken van de hoeveelheden zoals overeengekomen en de afwijking groter dan in de desbetreffende branche gebruikelijk is, is Koper gerechtigd het meerdere, en in geval minder is geleverd dan overeengekomen, de gehele aflevering, te weigeren en voor rekening en risico van Leverancier te retourneren.

4.14  Leverancier mag geen werkzaamheden of uit Koopovereenkomst(en) voortvloeiende verplichtingen uitbesteden aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koper.

Leverancier blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor werkzaamheden verricht door derden (waaronder begrepen werkzaamheden door onafhankelijke (sub)contractors en vertegenwoordigers) en zal Koper vrijwaren voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit of verband houden met door derden verrichte werkzaamheden of gebruikte of geleverde Goederen (daaronder begrepen uiteindelijke aansprakelijkheid voor betaling van belastingen en sociale verzekeringspremies uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid). Kosten verbonden aan  eventuele uitbesteding(en) door Leverancier, zullen niet worden doorberekend aan Koper en eventuele extra kosten voor Koper als gevolg van deze uitbesteding(en) zullen door Leverancier aan Koper vergoed worden.

 

 

5. EIGENDOMSOVERDRACHT EN RISICO

 

5.1 De eigendom van de Goederen gaat onbezwaard en onvoorwaardelijk op Koper over op het moment van overgang van het risico voor de Goederen, zoals bepaald in de Incoterms. Leverancier zal prompt na voormeld tijdstip Koper een volledige set van de originele ladingsdocumenten overhandigen (Bill of Lading, master’s receipt of andere van toepassing zijnde documenten), dan wel, indien dit is overeengekomen, het equivalente gegevensbestand overdragen.

5.2 Eigendomsvoorbehoud zal door Koper worden gerespecteerd, echter zal nooit mogen leiden tot het niet mogen bewerken, verkopen, verwerken of gebruiken van de geleverde Goederen in de normale bedrijfsuitoefening van Koper.

5.3 Indien door Koper in het kader van de Koopovereenkomst deelbetalingen worden verricht voor (onderdelen van) Goederen vooruitlopende op levering van de Goederen, gaat het eigendom van de (onderdelen van de) Goederen over op Koper op het moment van levering van de (onderdelen van de) Goederen aan Leverancier of - in geval van fabricage - op het moment dat door Leverancier of fabrikant met fabricage is aangevangen; het risico met betrekking tot deze Goederen gaat op Koper over op het tijdstip als bepaald in de Incoterms.

5.4 Leverancier zal alle zaken die hij ontvangt ter verwerking in aan Koper te verkopen, c.q. leveren producten, verzekeren tegen schade en diefstal.  De door Koper geleverde zaken blijven eigendom van Koper. 

 

 

6. VERPAKKING, TRANSPORT EN OPSLAG

 

6.1 Leverancier zorgt ervoor dat de Goederen behoorlijk worden verpakt in aantallen en/of eenheden zoals door Koper vastgesteld en op zodanige wijze worden beveiligd, en, indien Leverancier voor het vervoer zorg draagt, zodanig worden vervoerd, dat zij bij transport de plaats van aflevering in goede staat bereiken en het  in ontvangst nemen aldaar veilig kan geschieden. Tevens zal Leverancier voor zijn rekening een transportverzekering afsluiten die zowel schade als diefstal dekt.

6.2 Leverancier dient de zaken bij levering vanuit het buitenland, indien verzocht, te laten aanleveren door een expediteur en/of transporteur naar keuze van Koper. Indien Koper niet in staat is om een expediteur te selecteren of aangeeft dit door Leverancier te willen laten uitvoeren, zal Leverancier zelf een expediteur selecteren.

6.3 Bij levering vanuit het buitenland dienen grensformaliteiten correct te geschieden onder gebruikmaking van het eventuele vrijstellingsnummer BTW en onder vermelding van de Intrastat-nummers.

6.4 Door Leverancier ingeschakelde transportondernemingen, inclusief de daarvoor werkende chauffeurs, dienen ten minste de Engelse taal te spreken en te verstaan.

6.5  Leverancier is verantwoordelijk voor naleving door hem en door of namens hem gecontracteerde vervoerders van nationale, internationale en/of supranationale voorschriften inzake verpakking, veiligheid en vervoer.

6.6 Indien om welke reden ook Koper niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Leverancier op verzoek van Koper de zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat deze bij Koper zijn bezorgd, zonder hiervoor extra kosten in rekening te brengen.

6.7 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt alle verpakking (uitgezonderd leenemballage) bij levering eigendom van Koper. Leenemballage moet als zodanig duidelijk door Leverancier worden gekenmerkt. Retourzending van leenemballage geschiedt voor rekening en risico van Leverancier naar een door deze op te geven bestemming waarbij opgemerkt dat Koper niet gehouden is om schadelijk verpakkingsmateriaal en/of statiegeldverpakkingen te accepteren, tenzij Koper hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

6.8 Bijsluiters, gebruiksaanwijzingen en overige bij de zaken behorende informatie dient in de Nederlandse taal te zijn opgesteld en te voldoen aan de wettelijke vereisten en overheidsvoorschriften, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 

7. WIJZIGINGEN

 

7.1 Koper is bevoegd te verlangen dat de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren Goederen wordt gewijzigd. Koper is bevoegd modificaties aan te brengen in de ontwerpen, tekeningen, modellen, instructies, specificaties, en dergelijke, met betrekking tot de te leveren Goederen.

7.2 Indien zulks naar het oordeel van Leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of levertijd zal hij, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, Koper hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch ten hoogste binnen 8 dagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van Koper onredelijk zijn ten opzichte van de aard en de omvang van de wijziging, heeft Koper het recht de Koopovereenkomst op te zeggen dan wel zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Leverancier. Een opzegging of ontbinding op grond van dit lid geeft geen der Partijen een recht op vergoeding van enigerlei schade.

 

 

8. PRIJZEN EN BETALING

 

8.1 De in de Koopovereenkomst vermelde prijzen zijn in Euro’s, USD of Renminbi (RMB) en inclusief alle belastingen, heffingen, eventuele invoerrechten en andere kosten noodzakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van Leverancier, echter exclusief omzetbelasting (BTW). Deze prijzen gelden als vast, tenzij in de Koopovereenkomst anders is overeengekomen.

8.2 Kortingen dan wel nettoprijzen overeenkomstig eerdere afspraken tussen Partijen worden conform deze afspraken eventueel in een later stadium nog bepaald.

8.3 Extra kosten, welke niet in de Koopovereenkomst worden vermeld, komen niet voor vergoeding in aanmerking en zijn te allen tijde voor risico en rekening van Leverancier. Hieronder vallen tevens instructie- en montagekosten van de geleverde Goederen.

8.4 Prijsverhogingen kunnen slechts doorgevoerd worden na aankondiging in september en/of oktober van een kalenderjaar met een uiterste datum van 31 oktober en zijn slechts geldig, na schriftelijke acceptatie door Koper, met ingang van 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Prijsverhogingen op andere momenten aangekondigd dan hierboven zijn alleen geldig na acceptatie door Koper.

8.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt betaling van de geleverde Goederen plaats binnen 60 dagen na de datum van een correcte en onbetwiste factuur. Betaling houdt geen acceptatie van de desbetreffende Goederen in. Koper is gerechtigd betaling op te schorten indien hij een tekortkoming in de Goederen of incompleetheid van een zending constateert. Koper is gerechtigd het te betalen bedrag te verminderen met bedragen die Leverancier is verschuldigd aan Koper.

8.6 Koper betaalt tevens binnen 60 dagen na datum van facturering een bedrag aan Leverancier gelijk aan desbetreffende factuur voortvloeiende uit overeenkomsten tussen Deelnemer(s) en Leverancier, zonder partij te zijn bij deze overeenkomsten tussen de Deelnemer en Leverancier. Bovenstaande in geval dergelijke overeenkomsten vallen binnen de bepalingen van een duurovereenkomst gesloten tussen Koper en Leverancier, al dan niet onder aftrek van een bedrag gelijk aan de betalingskorting en behoudens reclame door de Deelnemer, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen. Een dergelijke betaling van Koper kan niet worden aangemerkt als de vervulling van de opschortende voorwaarde voor de eigendomsoverdracht van de zaak of zaken van Leverancier op de Deelnemer.

8.7 Bij betaling door Koper aan Leverancier van iedere factuur van door een Deelnemer geplaatste order bij Leverancier, welke valt binnen de bepalingen van een tussen Koper en Leverancier gesloten duurovereenkomst, treedt Koper - voor zover mogelijk - in de rechten die Leverancier jegens de Deelnemer van Koper heeft. Dat Koper aldus in de rechten treedt, is (ook) tussen Koper en Deelnemer(s) overeengekomen, onder andere in het Reglement van Samenwerking tussen  Koper en Deelnemer(s). De Leverancier zal op eerste verzoek zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader zijn vereist. In dit kader is onder andere vereist dat Leverancier de aan zijn eigendomsvoorbehoud ten opzichte van de Deelnemer verbonden rechten ten behoeve van Koper zal uitoefenen.

8.8 Facturen dienen elektronisch beschikbaar te worden gesteld via  EDI. De EDI implementation guides zijn opvraagbaar bij de vennootschap. Een separate EDI overeenkomst zal hiervoor worden overeengekomen.

8.9  Facturen dienen ten minste de volgende gegevens te bevatten:

- ordernummer Koper

- artikelnummer(s).

8.10 Facturen dienen te worden opgesteld in lijn met artikel 35a van de Nederlandse Wet op de omzetbelasting.

8.11 In overeenstemming met EU richtlijn 77/388/EEG dienen facturen van Leveranciers die niet gevestigd zijn in Nederland het BTW nummer van Koper te vermelden (NL8196.40.141.B.01).

8.12 Koper is niet verplicht tot betalen indien facturen later dan 12 maanden na levering door Koper ontvangen worden.

8.13 Eventuele betalingen van Leverancier aan Koper dienen gedaan te worden op bankrekening NL31RABO0110069277 t.n.v. Ferney Group BV.

8.14 Koper heeft het recht om zich te beroepen op verrekening, korting of opschorting.

 

 

9. GARANTIES, AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 

9.1 Leverancier garandeert dat de Goederen:

 

(i)      overeenstemmen met het bepaalde in de order ten aanzien van hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit;

(ii)      van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn; in alle opzichten gelijk te zijn aan de monsters, modellen, tekeningen en overige specificaties, die door Leverancier en/ of Koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt;

(iii)     geschikt te zijn voor het doel dat door Leverancier en/of de fabrikant is medegedeeld of ondubbelzinnig uit de aard der zaken voortvloeit;

(iv)     vrij van ontwerp-, uitvoerings- en/ of materiaalfouten zijn en dat voor de uitvoering van de tot de levering van de zaken behorende werkzaamheden nieuwe materialen en vakkundig personeel wordt gebruikt c.q. ingezet;

(v)     bij transport worden voorzien van een pakbon en  vrachtbrief (CMR);

(vi)     compleet en geschikt zijn voor het in de door Koper verstrekte gegevens aangegeven bedrijfsdoel en gebruik, en

(vii)    geen inbreuk maken op enig intellectuele eigendomsrecht van derden, zulks ook ten aanzien van voornoemd bedrijfsdoel en gebruik, en dat Leverancier eigenaar is van de intellectuele eigendomsrechten dan wel over voldoende rechten beschikt om de Goederen te kunnen overdragen, vrij van verplichtingen jegens derden;

(viii)    geheel in overeenstemming zijn met Kopers eisen, specificaties, voorwaarden, tekeningen, monsters, bedrijfseisen en/of andere door Koper verstrekte gegevens;

(ix)     voldoen aan de wettelijke voorschriften en overheidsbepalingen van het land van bestemming, en dat alle van overheidswege vereiste goedkeuringsdocumenten zijn verkregen en aan Koper zijn/worden verschaft, voldoen aan de eisen van de binnen de desbetreffende branche algemeen gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen en voorzien zullen zijn van de goedkeuringen en certificaten die vereist zijn om de Goederen te verwerken / in bedrijf te nemen en voor zover noodzakelijk voor de gezondheid of veiligheid van personen of eigendommen, voorzien zijn van de noodzakelijke duidelijke instructies, veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen;

(x)     in het geval de vervaardiging en/of levering wordt uitgevoerd op een plaats buiten de bedrijfsruimte en/of -terreinen van de fabrikant, dat de voor die plaats geldende wetten en overheidsvoorschriften alsmede de door Koper of door de opdrachtgever voor die plaats van toepassing verklaarde voorschriften zullen worden/zijn nageleefd.

 

9.2 Leverancier is aansprakelijk voor en zal Koper en zijn directeuren, vertegenwoordigers en medewerkers schadeloos stellen, verdedigen en vrijwaren tegen alle aanspraken, vorderingen (inclusief die in verband met inbreuk of beweerde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden door (het gebruik van) de Goederen), acties, procedures, verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief redelijke juridische kosten, voortkomend uit of in verband met handelingen of nalatigheden van, of niet nakomen van verplichtingen jegens Koper door Leverancier en/of door deze bij de uitvoering van de Koopovereenkomst betrokken derden.

9.3 Leverancier vrijwaart Koper voor eventuele aansprakelijkheid in verband met ondeugdelijkheid van of gebrek in de geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden.

Leverancier zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel voldoende verzekeren en verleent Koper desgewenst inzage in de polis.

9.4 Zowel Koper als Deelnemer kunnen te allen tijde individueel of gezamenlijk aanspraak maken op enige garantieregeling.

 

 

 

10. TOEREKENBARE TEKORTKOMING EN BEËINDIGING

 

10.1 Indien Leverancier enige voor hem uit de Koopovereenkomst voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of kan nakomen, is Leverancier per direct in verzuim en zal Leverancier hiervan tijdig schriftelijk of mondeling melding maken bij Koper. Koper heeft in dat geval het recht om, zonder ingebrekestelling, alle nog lopende overeenkomsten, of gedeelten daarvan die op dat ogenblik nog moeten worden uitgevoerd, zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist, te ontbinden door middel van een buitengerechtelijke verklaring, onverminderd haar recht ter zake schadevergoeding te vorderen. Iedere vordering die Koper op Leverancier mocht hebben, is in dit geval direct en in zijn geheel opeisbaar. Voorts is Koper gerechtigd om zich ten aanzien van iedere op Koper rustende opeisbare verplichting te beroepen op enig opschortingsrecht.

10.2 Indien Koper redelijkerwijs kan afleiden dat Leverancier tekort zal gaan schieten, heeft Koper het recht om zonder ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring al haar verplichtingen jegens Leverancier op te schorten, de Koopovereenkomst op te zeggen en/of de Koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden met behoud van al de haar overig toekomende rechten en zonder verplichting tot enige schadevergoeding aan Leverancier. Iedere vordering die Koper op Leverancier mocht hebben, is in dit geval direct en in zijn geheel opeisbaar. Voorts is Koper gerechtigd om zich ten aanzien van iedere op Koper rustende opeisbare verplichting te beroepen op enig opschortingsrecht.

10.3 In geval van gehele ontbinding zullen, tegen restitutie van reeds betaalde bedragen en kosten van transport, de reeds afgeleverde Goederen door Koper aan Leverancier voor rekening en risico van Leverancier worden geretourneerd. In geval van gedeeltelijke ontbinding zal Koper voor de reeds geleverde en door hem aanvaarde Goederen een redelijke prijs betalen.

10.4 Voor zover Koper nakoming van de Koopovereenkomst verkiest, is Leverancier verplicht deze prompt geheel na te komen en eventueel geweigerde Goederen voor zijn rekening en risico te vervangen of te herstellen. Indien vervanging of herstel door Leverancier niet binnen een door Koper te bepalen, redelijke termijn naar behoren wordt uitgevoerd, of indien met het oog op de veiligheid en de continuïteit van Kopers bedrijfsvoering er niet voldoende gelegenheid bestaat om vervanging of herstel door Leverancier te doen uitvoeren, alsmede in het geval dat voortdurende vertraging optreedt in nakoming van de Koopovereenkomst of een deel daarvan, is Koper gerechtigd vervanging, herstel, aflevering of nakoming op andere wijze te effectueren voor rekening en risico van Leverancier zonder dat dit gevolgen heeft voor de van Leverancier bedongen garanties.

10.5 Koper is voorts gerechtigd de Koopovereenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang op te zeggen dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien Leverancier (voorlopige) surséance van betaling of faillissement aanvraagt, bij in kracht van gewijsde gegane beslissing in staat van faillissement is verklaard, toegelaten wordt tot de WSNP, op hem de WHOA van toepassing wordt verklaard of enige andere Nederlandse of buitenlandse insolventiemaatregel van toepassing wordt verklaard of indien de onderneming van Leverancier wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging of splitsing van ondernemingen. Indien Koper om deze reden(en) de Koopovereenkomst ontbindt, zal zij nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn, onverminderd Koper verder toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding en restitutie van de koopprijs.

10.6 Leverancier zal Koper te allen tijde geheel vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade als gevold van een toerekenbare tekortkoming. Indien een derde ter zake een vordering jegens Koper instelt, zal Koper Leverancier daarvan in kennis stellen onder toezending van de nodige gegevens. Voor het overige zal Koper zich van elke handeling te dezer zake onthouden, tenzij Leverancier  hem daartoe toestemming geeft of Leverancier in gebreke blijft de vordering van de derde af te weren.

 

 

11. GEHEIMHOUDING EN PUBLICITEIT

 

11.1 Leverancier zal de Koopovereenkomst en alle knowhow en andere gegevens, die hem in verband met de uitvoering van de Koopovereenkomst ter kennis komen, niet zonder Kopers voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden bekend maken of gebruiken ten behoeve van zichzelf of derden. Leverancier zal al deze knowhow en gegevens (en alle kopieën daarvan), voor zover niet (meer) nodig voor de uitvoering van de Koopovereenkomst, onverwijld retourneren aan Koper, of indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, vernietigen.

11.2 Zonder Kopers voorafgaande schriftelijke toestemming zal Leverancier niet naar de samenwerking met Koper of enige Koopovereenkomst verwijzen in publicaties of advertenties in tijdschriften, kranten, verslagen, Goederenbrieven, brochures of andere publicaties.

11.3 De boete op het niet-nakomen van de in dit artikel vermelde bepalingen bedraagt € 10.000,- per overtreding e.e.a. onverminderd het recht van Koper om schadeloos gesteld te worden voor de totale werkelijk geleden schade.

 

 

12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

Alle octrooieerbare en niet-octrooieerbare uitvindingen, ontdekkingen, ideeën, broncodes, materialen, ontwerpen en andere intellectuele eigendommen die door Leverancier voor Koper worden ontwikkeld, zullen exclusief toebehoren aan de Koper.  Koper heeft in dat geval het recht om deze over de hele wereld te veranderen, bewerken en distribueren. Leverancier verkoopt en draagt aan Koper over de volledige rechten, titels en het belang in en voor genoemde uitvindingen, ontdekkingen, ideeën, broncodes, materialen, ontwerpen en andere intellectuele eigendommen.

Indien intellectuele eigendomsrechten niet overgedragen worden aan Koper is en blijft Leverancier aansprakelijk voor het functioneren van de Goederen, en zal Leverancier Koper vrijwaren tegen enige aansprakelijkheid als gevolg van het onjuist, gebrekkig of totaal niet functioneren van de Goederen.

 

 

13. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

 

Overdracht van rechten en verplichtingen door een partij aan een derde behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. In dat geval zal de overdragende partij ervoor zorg dragen dat de Koopovereenkomst door de desbetreffende derde wordt nagekomen. Koper is evenwel gerechtigd om Leverancier op te dragen de Goederen te leveren aan een ander bedrijf en daarmee samenhangend om al zijn rechten en verplichtingen over te dragen aan dat andere bedrijf. Aan een dergelijke overdracht geeft Leverancier hierbij bij voorbaat toestemming.

 

 

14. HULPMIDDELEN

 

14.1 Door Koper ter beschikking gestelde dan wel voor rekening van Koper door Leverancier aangeschafte of vervaardigde materialen, ontwerpen, tekeningen, modellen, instructies, specificaties en overige hulpmiddelen blijven eigendom van Koper c.q. worden eigendom van Koper op het moment van aanschaf of vervaardiging.

14.2 Leverancier is verplicht de in het vorige lid bedoelde hulpmiddelen te merken als herkenbaar eigendom van Koper, deze in goede staat te houden en voor zijn rekening te verzekeren tegen alle risico’s zolang Leverancier ten aanzien van die hulpmiddelen als houder optreedt.

14.3 Verandering aan, of afwijking van de in lid 1 van dit artikel bedoelde hulpmiddelen, evenals het aanwenden van deze hulpmiddelen voor of in verband met enig ander doel dan de levering aan Koper, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Koper; goedkeuring laat enige garantieverplichting van Leverancier onverlet.

 

 

15. INGANGSKEURING EN VERWERKING

 

15.1 Koper kan de Goederen keuren maar is daartoe niet verplicht. Leverancier garandeert conform  deze Algemene Inkoopvoorwaarden dat de Goederen voldoen aan datgene wat is overeengekomen tussen Partijen.

15.2 Ingangskeuring(en) van de Goederen kunnen plaatsvinden op onder meer beschadiging(en), maat/afmetingen, hoeveelheid, gewicht en keurmerken. Koper zal daarbij binnen een redelijke termijn aanvangen met deze ingangskeuring(en).

15.3  Indien Koper de Goederen na aflevering bij controle niet akkoord bevindt, zal Leverancier deze binnen redelijke termijn nadat Koper hem dit heeft medegedeeld op eigen kosten bij Koper afhalen. Indien Leverancier in de nakoming van deze verplichting tekortschiet, mag Koper, onverminderd alle andere rechten of vorderingen, de zaken voor rekening van Leverancier bij hem doen afhalen.

 

 

 

 

 

16. SOCIAL JUSTICE

 

16.1 Tenzij dit volgens de geldende wetten anderszins wordt vereist of verboden, garandeert de Leverancier naar zijn beste weten dat met betrekking tot de vervulling van zijn verplichtingen jegens de Koper :

 

 1. hij geen kinderen arbeid laat verrichten onder dusdanige omstandigheden dat de door hen te verrichten taken naar alle waarschijnlijkheid schadelijk kunnen zijn voor hun fysieke en emotionele ontwikkeling;
 2. hij geen dwangarbeid in welke vorm dan ook laat verrichten (zoals gevangenisarbeid, schuldarbeid of dwangarbeid), en dat van zijn werknemers niet wordt verlangd dat zij documenten inleveren of een waarborgsom betalen alvorens met werkzaamheden te mogen beginnen;
 3. hij zijn werknemers een veilige, gezonde en gevarenvrije werkomgeving biedt. De door de Leverancier geboden huisvesting dient veilig te bewonen te zijn. De Leverancier dient in zijn fabriek toegang te bieden tot behoorlijke sanitaire voorzieningen, schoon water, voedingsmiddelen en spoedeisende medische zorg ingeval van ongelukken of incidenten;
 4. hij geen discriminatie toepast onder werknemers op welke grond dan ook zoals ras, seksuele geaardheid, godsdienst, een handicap of geslacht;
 5. hij geen lijfstraffen, psychische, fysieke of seksuele mishandeling, verbaal geweld, of wrede of grove disciplinaire praktijken op de werkvloer toestaat;
 6. hij elke werknemer ten minste het minimum loon of een binnen de sector als redelijk geacht loon betaalt (het meerdere verdient de voorkeur) en elke werknemer alle wettelijk vereiste faciliteiten biedt;
 7. hij voldoet aan de wetten die voor arbeidstijden en arbeidsrechten gelden in de landen waarin hij zakelijk actief is;
 8. hij het recht van zijn werknemers respecteert om lid te worden van onafhankelijke vakbonden en om die op te richten, alsmede het recht van vereniging.

 

16.2 De Leverancier is bij het vervullen van zijn verplichtingen jegens de Koper verantwoordelijk voor het beheersen van zijn eigen toeleveringsketen en zal zijn eigen toeleveranciers van door hem af te nemen Goederen en diensten aanmoedigen om ethische normen en mensenrechten te respecteren.

16.3 De Leverancier dient bij het vervullen van zijn verplichtingen jegens de Koper zijn bedrijf uit te oefenen overeenkomstig geldende milieuwetten en -verordeningen; en zal er voor zorgen dat (i) hij zijn bedrijf milieubewust zal uitoefenen en daarbij zoveel mogelijk gebruik zal maken van hernieuwbare hulpbronnen; en (ii) hij zal het gebruik van hulpbronnen en het genereren van afvalstoffen tot een minimum beperken.

16.4 De Leverancier dient een ethisch beleid te voeren, ook ten aanzien van de mensenrechten. Hij dient tevens een correcte klachtenprocedure op te zetten voor het geval van deze beleidslijnen wordt afgeweken. Indien er klachten zijn, dan dient de Leverancier de beweerdelijke klacht en de voorgestelde correctie te rapporteren aan de Koper.

16.5 De Leverancier zal, al dan niet rechtstreeks, niets verrichten of verzuimen, hetzij alleen of tezamen met een andere persoon of entiteit, wat strijdig is met geldende wetten, verordeningen en/of regels met betrekking tot mededinging en/of antitrust.

16.6 Leverancier zal zich onthouden van handelingen of gedragingen die de reputatie van Koper schaden c.q. kunnen schaden.

16.7 Overtreding van de bepalingen van dit artikel vormt een grond voor opzegging c.q. ontbinding van de overeenkomst door Koper.

 

 

17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 

17.1 Op deze Algemene Inkoopvoorwaarden en elke Koopovereenkomst tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten desbetreffende roerende zaken (het "Weens Koopverdrag") is uitdrukkelijk niet van toepassing.

17.3 Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met deze Algemene Inkoopvoorwaarden en/of elke Koopovereenkomst, worden in eerste aanleg naar keuze van Koper behandeld door de bevoegde rechter van de rechtbank ter keuze van Koper of een door Koper aan te wijzen arbiter/arbitragecommissie. Indien Leverancier buiten de Europese Economische Ruimte of Suriname is gevestigd, worden geschillen beslecht door arbitrage bij NAI volgens het arbitragereglement van NAI, waarbij de arbitrage in Rotterdam plaatsvindt.

 

 

18. BEPALINGEN DIE VAN KRACHT BLIJVEN EN ONVERBINDENDHEID

 

18.1 Na het eindigen van de Koopovereenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven de artikelen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden en de Koopovereenkomst die naar hun aard bedoeld zijn om na beëindiging van kracht te blijven, tussen Partijen van kracht.

18.2 Zijn of worden deze Algemene Inkoopvoorwaarden of de voorwaarden in de Koopovereenkomst gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven de Partijen aan het overblijvende gedeelte van de Algemene Inkoopvoorwaarden of de Koopovereenkomst gebonden. De Partijen zullen het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de gevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Inkoopvoorwaarden respectievelijk de Koopovereenkomst zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

 

 

19. WIJZIGINGEN

 

Koper kan deze Algemene Inkoopvoorwaarden wijzigen. Wijzigingen worden van kracht 30 dagen na deponering van de gewijzigde voorwaarden bij de desbetreffende Kamer van Koophandel of direct na mededeling hiervan aan Leverancier onder overhandiging van een exemplaar van de aangepaste Algemene Inkoopvoorwaarden.

 

EN

 

General Purchase Conditions Ferney Group BV

1. DEFINITIONS

 

a.       General Purchase Conditions: this document and the provisions contained therein.

b.       On-Call Contract: An agreement whereby the Parties have agreed on a certain minimum and/or maximum volume which the Buyer will purchase from the Supplier, with or without permitted deviation in the number of products or services to be purchased, and whereby the Buyer places an order.

c.       Participants/Members: shareholders of Ampère Holding BV who are member of Ferney Group BV.

d.       Goods: the goods or services to be supplied.

e.       Purchase Agreement, Purchase and/or Agreement: the agreement(s) concluded between the Parties, which may also include any contract(s) for services, contractor agreement(s) or agency contract(s), as described in Book 7 of the Dutch Civil Code.

f.        Buyer: Ferney Group BV, registered with the Chamber of Commerce under number 37083861, with its registered office at Ampèrestraat 15, 1704 SM in Heerhugowaard, acting as Client for contract(s) for services, contractor agreement(s) or agency contract(s).

g.       Supplier: the other party to a Purchase Agreement, contractor agreement, contract for services or agency contract as described in Book 7 of the Dutch Civil Code.

h.       Parties: the Buyer and the Supplier.

i.        Other Party: the party with which the Supplier has concluded a Purchase Agreement.

 

 

2. APPLICABILITY

 

2.1 These General Purchase Conditions form part of and apply to every Purchase Agreement, request for quotation and order and/or, insofar as applicable, every contractor agreement and/or contract for services and/or agency contract, to which the Buyer is a party. 

2.2 In some cases, third parties such as agents, representatives and other intermediaries can act on behalf of the Buyer and/or the Client, but the Buyer is only bound in such cases if this legal act or these acts has been confirmed or acknowledged by the Buyer in writing.

2.3 Changes or deviations in the provisions of these General Purchase Conditions are only binding if they have been agreed on by the Parties in writing.

2.4 In the event of a conflict between provisions of these General Purchase Conditions and provisions of the Purchase Agreement, the relevant provisions of the Purchase Agreement will prevail.

2.5 If the Buyer invokes or deviates from any provision of the General Purchase Conditions in any case, this does not mean that it will no longer be able to rely on these General Purchase Conditions in the following cases.

 

 

3. OFFER AND ACCEPTANCE

 

3.1 In the case of On-Call Contracts, the Purchase Agreement is concluded each time the order for a (partial) delivery is, within the framework of the On-Call Contract, sent by the Buyer with due observance of Article 3.7.

3.2 If the Supplier has not made an offer, the Purchase Agreement is concluded on the basis of the prices known to the Buyer and at the moment the order is accepted by the Supplier verbally or in writing or the moment the Supplier effectively executes the order.

3.3. In the case of a written order following an offer from the Supplier, the Purchase Agreement is concluded the moment the order is submitted or sent by the Buyer.

3.4 If the execution of the Purchase Agreement includes the use of designs, drawings, models, specifications, instructions, inspection regulations etc. made available or approved of by the Buyer, they will form an integrated part of the Purchase Agreement.

3.5 All images, drawings, price lists, catalogues, measurements and weight specifications and all other information provided with an offer are binding. The Buyer may assume this information to be correct.

3.6 Nothing obliges the Buyer to purchase Goods exclusively from the Supplier or to purchase a minimum number of Goods from him, with the exception of On-Call Contracts.

3.7 All Purchase Agreements, On-Call Contracts, contracts for services, contractor agreements and agency contracts must always be accompanied by a purchase order number.  If no purchase order number is given, no agreement will be concluded.

 

 

4. DELIVERY TIME, DELIVERY AND OUTSOURCING TO THIRD PARTIES

 

4.1 The Purchase Agreement contains the delivery time or latest delivery date of the Goods.  If no exact date is stated in the Purchase Agreement, the delivery time will always commence on the day on which the Buyer accepts an offer from the Supplier in writing, by fax or by e-mail. In other cases, the delivery time always commences at the time when the Supplier accepts an offer from the Buyer or on the date on which the Buyer has provided the Supplier with the information, drawings, models, films, materials or aids required by the Buyer to be able to start with the execution of the Purchase Agreement.

4.2 All delivery times and delivery dates stated by the Supplier and/or agreed on by the Parties are guaranteed by the Supplier.

4.3 If deliveries are made later than agreed on by the Parties, the Buyer has the right to deduct 0.25% per calendar day from the agreed price. 

4.4 All dates stated in the Purchase Agreements apply as final deadlines: if the delivery time is exceeded, the Supplier will be in default without further notice.

4.5 The supplier must immediately notify the other party in writing of any impending transgression of the delivery time or date. Such notification does not affect the Buyer’s rights if the delivery time is exceeded. If the Buyer is unable to take delivery of the Goods at the agreed time due to special circumstances, the Supplier will, at the Buyer’s request, postpone delivery for a reasonable period to be determined by the Buyer, without charging additional costs.

4.6 Unless otherwise stated in the Purchase Agreement, intra-Community deliveries of the Goods will be made Delivered Duty Paid (DDP) or Delivered at Place (DAP) to the address specified by the Buyer, in accordance with the applicable provisions of the latest edition of Incoterms, published by the International Chamber of Commerce, valid on the date of the Purchase Agreement (“the Incoterms”). Until the moment of receipt of the goods and/or services at the address specified by the Buyer, they remain at the risk of the Supplier.

4.7 The intra-Community transport of the Goods is at the expense and risk of the Supplier under all circumstances, also if the Buyer arranges for the transport, unless otherwise agreed in writing.

4.8 The supplier is responsible for loading and unloading, unless otherwise agreed in writing. Unloading outside working hours can only take place in consultation between the Supplier and the Buyer.

4.9 The Supplier must mark the Goods as intended for the Buyer and, among other things, provide them with the necessary inspection and guarantee certificates, CE marking, EAN codes, any free-of-gas declaration(s), packing lists and the Buyer’s order number.

4.10 There must in any case be manuals in Dutch and English language available for each product. When asked, the Supplier will also make manuals in French and/or German technical drawings and any other documentation available to the Buyer at no additional cost.

4.11 The Supplier undertakes to keep and insure the Goods safely until delivery and acceptance by Buyer. The Supplier will not make the Goods available or display them to any third party or grant third parties access to the Goods without the Buyer’s prior written consent.

4.12 The Supplier will make all agreed documents available to the Buyer prior to or at the same time as delivery. The Buyer is free in the use of such documentation, including the multiplication thereof for internal use or commercial purposes.

4.13 The Buyer has the right to return non-agreed (partial) deliveries of Goods at the expense and risk of Supplier. If quantities are delivered that deviate from the agreed quantities and the deviation is greater than is customary in the relevant industry, the Buyer is entitled to refuse the surplus and if less is delivered than agreed, the Buyer is entitled to refuse the entire delivery, at the expense and risk of the Supplier.

4.14 The Supplier may not outsource any work or obligations arising from the Purchase Agreement(s) to third parties without the Buyer’s prior written consent.

The Supplier remains fully responsible and liable for work performed by third parties (including work by independent (sub)contractors and representatives) and will indemnify the Buyer against all third-party claims arising from or related to work performed or Goods used or delivered by third parties (including ultimate liability for payment of taxes and social insurance premiums under the Wages and Salaries Tax and National Insurance Contributions (Liability of Subcontractors) Act). Costs associated with any outsourcing by the Supplier will not be passed on to the Buyer and any additional costs incurred by the Buyer as a result of such outsourcing will be reimbursed by the Supplier to the Buyer.

 

 

5. TRANSFER OF OWNERSHIP AND RISK

 

5.1 Ownership of the Goods will pass to the Buyer unencumbered and unconditionally upon transfer of risk of the Goods, as stipulated in the Incoterms. Promptly after the aforementioned time, the Supplier will provide the Buyer with a complete set of the original loading documents (Bill of Charge, master’s receipt or other applicable documents), or, if agreed, hand over the equivalent data file.

5.2 Retention of title will be respected by the Buyer, but may never lead to the inability to edit, sell, process or use the Goods delivered in the normal course of the Buyer’s business.

5.3 If, in the context of the Purchase Agreement, partial payments are made by the Buyer for (parts of) Goods in advance of delivery of the Goods, ownership of the (parts of) Goods will pass to the Buyer when (parts of) Goods are delivered to the Supplier or - in the case of manufacture - when the Supplier or manufacturer has started manufacturing; the risk in respect of such Goods passes to Buyer at the time stipulated in the Incoterms.

5.4 The Supplier will insure all goods it receives for processing in products to be sold or delivered to the Buyer against damage and theft. The goods delivered by the Buyer remain the property of the Buyer.

 

 

6. PACKAGING, TRANSPORT AND STORAGE

 

6.1 The Supplier ensures the Goods are properly packed in numbers and/or units as determined by the Buyer and are secured in such a way, and if the Supplier arranges for the transport, they are transported in such a way that they reach the place of delivery in good condition and can be received safely at that location. The Supplier will also take out transport insurance at its own expense, which covers both damage and theft.

6.2 In the event of delivery from abroad, the Supplier must have the goods delivered by a forwarder and/or carrier of the Buyer’s choice, if requested. If the Buyer is unable to select a forwarder or indicates that it wishes to have this performed by the Supplier, the Supplier will select a forwarder itself.

6.3 For deliveries from abroad, border formalities must be completed correctly, using any VAT exemption number and stating the Intrastat numbers.

6.4 Transport companies engaged by the Supplier, including the drivers working for this purpose, must at least speak and understand English.

6.5 The Supplier is responsible for compliance by itself and carriers contracted by it or on its behalf with national, international and/or supranational regulations regarding packaging, safety and transport.

6.6 If, for whatever reason, the Buyer is unable to take delivery of the goods at the agreed time and if they are ready for shipment, the Supplier will, at the Buyer’s request, store and secure the goods and take all reasonable measures to prevent deterioration in quality until they have been delivered to the Buyer, without charging additional costs.

6.7 Unless otherwise agreed in writing, all packaging (with the exception of return packaging) becomes the property of the Buyer upon delivery. Return packaging must be clearly marked as such by the Supplier. Return packaging is returned at the expense and risk of the Supplier to a destination to be specified by the latter, it being noted that the Buyer is not obliged to accept harmful packaging material and/or deposit packaging, unless the Buyer has explicitly consented to this.

6.8 Package leaflets and instructions for use and other information pertaining to the goods must be drawn up in Dutch and must comply with statutory requirements and government regulations, unless otherwise agreed in writing.

 

 

7. CHANGES

 

7.1 The Buyer is entitled to demand that the scope and/or properties of the Goods to be delivered are changed. The Buyer is entitled to make changes to the designs, drawings, models, instructions, specifications, etc. relating to the Goods to be delivered.

7.2 If in the opinion of the Supplier, a change will affect the agreed price and/or delivery time, it will notify the Buyer thereof in writing, before implementing the change, as soon as possible yet no later than eight days after the notification of the required change. If, in the opinion of the Buyer, these consequences for the price and/or delivery time are unreasonable in relation to the nature and scope of the change, the Buyer has the right to terminate the Purchase Agreement or to dissolve it in whole or in part without judicial intervention by means of written notice to the Supplier. Termination or dissolution by virtue of this paragraph does not give the Parties any right to compensation of any damage.

 

 

 

 

8. PRICES AND PAYMENT

 

8.1 The prices stated in the Purchase Agreement are in Euros, USD or Renminbi (RMB) and include all taxes, levies and any import duties and other costs necessary for the fulfilment of the Supplier’s obligations, but exclude turnover tax (VAT). These prices are fixed, unless otherwise agreed in the Purchase Agreement.

8.2 Discounts or net prices in accordance with previous agreements between the Parties may be determined at a later stage in accordance with these agreements

8.3 Additional costs, which are not stated in the Purchase Agreement, are not eligible for reimbursement and are at all times at the expense and risk of the Supplier. This also includes instruction and assembly costs of the delivered Goods.

8.4 Price increases can only be implemented after announcement in September and/or October of a calendar year with a final date of 31 October and are only valid with effect from 1 January of the following year, after written acceptance by the Buyer.

Price increases announced at times other than above are only valid after acceptance by the Buyer.

8.5 Unless otherwise agreed in writing, payment for the Goods delivered will take place within 60 days of the date of a correct and undisputed invoice. Payment does not imply acceptance of the relevant Goods. The Buyer is entitled to suspend payment if it discovers a shortcoming in the Goods or incompleteness of a shipment. The Buyer is entitled to reduce the amount to be paid by amounts owed by the Supplier to the Buyer.

8.6 Within 60 days of the invoice date, the Buyer will also pay the Supplier an amount equal to the relevant invoice arising from agreements between the Participant(s) and the Supplier, without being a party to these agreements between the Participant and the Supplier. The foregoing in the event that such agreements fall within the provisions of a continuing performance agreement concluded between the Buyer and the Supplier, whether or not after deduction of an amount equal to the payment discount and subject to complaints from the participant, unless a different term has been agreed in writing. Such payment by the Buyer cannot be regarded as the fulfilment of the suspensive condition for the transfer of ownership of the goods from the Supplier to the participant.

8.7 Upon payment by the Buyer to the Supplier of every invoice for orders placed with the Supplier by a participant, which falls within the provisions of a continuing performance agreement concluded between the Buyer and the Supplier, the Buyer will - insofar as possible - exercise the rights the Supplier has against the Buyer’s participant. The fact that the Buyer thus takes up rights has (also) been agreed on between the Buyer and the Participant(s), including in the Collaboration Regulations between the Buyer and Participant(s). On demand, the Supplier will lend its cooperation to actions required in that context. In this context, among other things, the Supplier is required to exercise the rights attached to its retention of title vis-à-vis the participant for the benefit of the Buyer.

8.8 Invoices must be made available electronically via EDI. The EDI implementation guides can be requested from the company. A separate EDI agreement will be concluded for this.

8.9 Invoices must contain at least the following information:

- Buyer's order number

- Article number(s).

8.10 Invoices must be drawn up in accordance with Article 35a of the Dutch Turnover Tax Act.

8.11 In accordance with EU directive 77/388/EEC, invoices from Suppliers who are not established in the Netherlands must state the Buyer’s VAT number (NL8196.40.141.B.01).

8.12 The Buyer is not obliged to pay if the Buyer receives invoices later than 12 months after delivery.

8.13 Any payments from the Supplier to the Buyer must be made into bank account NL31RABO0110069277 in the name of Ferney Group BV.

8.14 The Buyer has the right to invoke settlement, discount or suspension.

 

 

9. WARRANTIES, LIABILITY AND INDEMNITY

 

9.1 The Supplier warrants that the Goods:

 

(i)      correspond to the provisions of the order in terms of quantity, description and quality;

(ii)      are made of sound materials and of a sound design; are identical in all respects to the samples, models, drawings and other specifications made available or provided by the Supplier and/or the Buyer;

(iii)     are suitable for the purpose communicated by the Supplier and/or the manufacturer or unambiguously ensuing from the nature of the goods;

(iv)     are free from design, implementation and/or material errors and that new materials and skilled personnel are used or deployed for the performance of the work that forms part of the delivery of the goods;

(v)     come with a packing slip and waybill (CMR) for transport;

(vi)     are complete and fit for the business purpose and use indicated in the data provided by Buyer, and

(vii)    do not infringe any third-party intellectual property right, including with regard to the aforementioned business purpose and use, and that the Supplier owns the intellectual property rights or has sufficient rights to transfer the Goods to third parties, free of obligations;

(viii)    fully comply with the Buyer’s requirements, specifications, conditions, drawings, samples, business requirements and/or other data provided by the Buyer;

(ix)     comply with the statutory and governmental regulations of the country of destination, and that all approval documents required by the government have been obtained and are or will be provided to the Buyer, that they meet the requirements of the industry's generally accepted safety and quality standards and that they will come with the approvals and certificates required to process/commission the Goods and, to the extent necessary for the health or safety of persons or property, will bear the necessary clear instructions, safety regulations and warnings;

(x)     insofar as the manufacture and/or delivery is performed at a location outside the manufacturer’s business premises and/or grounds, that the laws and government regulations applicable to that location, as well as the regulations declared applicable by the Buyer or the client for that location, will be/have been complied with.

 

9.2 The Supplier is liable for and will indemnify, defend and hold harmless the Buyer and its directors, representatives and employees against all claims (including those related to infringement or alleged infringement of third-party intellectual property rights through (the use of) the Goods) actions, proceedings, losses, damage, liabilities, costs and expenses, including reasonable legal costs, arising from or in connection with acts or omissions of, or a failure by the Supplier and/or by third parties involved in the performance of the Purchase Agreement to fulfil obligations vis-à-vis the Buyer.

9.3 The Supplier indemnifies the Buyer against any liability in connection with faulty workmanship or defects in the goods delivered and/or work performed.

The Supplier will take out adequate insurance against the liability referred to in this article and if so desired, he will allow the Buyer to inspect the policy documents.

9.4 Both the Buyer and the Participant can at all times individually or jointly make a claim under any warranty scheme.

 

 

10. ATTRIBUTABLE SHORTCOMINGS AND TERMINATION

 

10.1 If the Supplier does not or cannot promptly fulfil any of its obligations arising from the Purchase Agreement, the Supplier will be in default with immediate effect and the Supplier will notify the Buyer of this in writing or verbally in a timely manner.  In that case, the buyer has the right, without notice of default, to dissolve all current agreements, or parts thereof that still have to be performed at that time, without any judicial intervention being required, by means of an extrajudicial statement, without prejudice to its right to claim compensation. Any claim the Buyer may have against the Supplier is in this case immediately due and payable in its entirety. Furthermore, the Buyer is entitled to invoke any right of suspension with regard to any due and payable obligation resting on the Buyer.

10.2 If the Buyer can reasonably deduce that the Supplier will default, the Buyer has the right to suspend all its obligations towards the Supplier without notice of default by means of a written statement, to cancel the Purchase Agreement and/or to dissolve the Purchase Agreement in whole or in part without judicial intervention, while retaining all other rights it is entitled to and without any obligation to pay the Supplier any compensation. Any claim the Buyer may have against the Supplier is in this case immediately due and payable in its entirety. Furthermore, the Buyer is entitled to invoke any right of suspension with regard to any due and payable obligation resting on the Buyer.

10.3 In the event of complete dissolution, the Buyer will return the Goods already delivered to the Supplier at the expense and risk of the Supplier, against restitution of amounts already paid and the costs of transport. In the event of partial dissolution, the Buyer will pay a reasonable price for the Goods that were already delivered that it has accepted.

10.4 Insofar as the Buyer chooses to fulfil the Purchase Agreement, the Supplier is obliged to promptly comply with this in full and to replace or repair any rejected Goods at its expense and risk. If the Supplier does not perform a replacement or repair properly within a reasonable period to be determined by the Buyer, or if, with a view to the safety and continuity of the Buyer’s business operations, the Supplier does not have sufficient opportunity to have a replacement or repair performed, as well as in the event of continuous delay in the fulfilment of the Purchase Agreement or a part thereof, the Buyer is entitled to effect replacement, repair, delivery or fulfilment in any other way at the expense and risk of the Supplier, without this affecting the guarantees stipulated by the Supplier.

10.5 The Purchaser is furthermore entitled to terminate or dissolve the Purchase Agreement in whole or in part without notice of default and without judicial intervention by means of a written statement, if the Supplier applies for a (provisional) suspension of payments or bankruptcy, is declared bankrupt by final court order, is declared subject to the Debt Restructuring (Natural Persons) Act, the Court Approval of a Private Composition (Prevention of Insolvency) Act or any other Dutch or foreign insolvency measure or if the Supplier’s business is liquidated or terminated other than for the purpose of merging or demerging of companies. If the Buyer dissolves the Purchase Agreement for these reasons, it will never be obliged to pay any compensation, without prejudice to the Buyer’s other rights, including the right to full compensation and a refund of the purchase price.

10.6 The Supplier will at all times fully indemnify the Buyer against third-party claims for compensation for damage resulting from an attributable shortcoming. If a third party brings a claim against the Buyer in this regard, the Buyer will notify the Supplier thereof, sending the necessary information. For the rest, the Buyer will refrain from any action in this regard, unless the Supplier gives it permission to do so or the Supplier fails to defend the third party’s claim.

 

 

11. CONFIDENTIALITY AND PUBLICITY

 

11.1 Without the Buyer’s prior written consent, the Supplier will not disclose or use the Purchase Agreement and all know-how and other data that come to its knowledge in connection with the execution of the Purchase Agreement to third parties for its own benefit or for third parties. The Supplier will immediately return all this know-how and data (and all copies thereof) to the Buyer, insofar as they are not (or no longer) necessary for the execution of the Purchase Agreement or, if this is not reasonably possible, destroy them.

11.2 Without the Buyer’s prior written consent, the Supplier will not refer to the cooperation with the Buyer or any Purchase Agreement in publications or advertisements in magazines, newspapers, reports, goods letters, brochures or other publications.

11.3 The fine for failing to comply with the provisions referred to in this article amounts to € 10,000 per violation, without prejudice to the Buyer’s right to be compensated for the total damage actually suffered.

 

 

12. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

 

All patentable and non-patentable inventions, discoveries, ideas, source codes, materials, designs and other intellectual property developed by the Supplier for the Buyer will accrue exclusively to the Buyer. In that case, the Buyer has the right to change, edit and distribute them all over the world. The Supplier sells and transfers to the Buyer all rights, ownership and interest in and to the aforementioned inventions, discoveries, ideas, source codes, materials, designs and other intellectual property.

If intellectual property rights are not transferred to the Buyer, the Supplier is and remains liable for the functioning of the Goods, and the Supplier will indemnify the Buyer against any liability resulting from the incorrect, defective or total non-functioning of the Goods.

 

 

13. TRANSFER OF RIGHTS AND OBLIGATIONS

 

Transfer of rights and obligations by a party to a third party requires the prior written consent of the other party; in that case, the transferring party will ensure the Purchase Agreement is fulfilled by the relevant third party. However, the Buyer will be entitled to instruct the Supplier to deliver the Goods to another company and, in connection with that, transfer all of its rights and obligations to that other company. The Supplier hereby gives its prior consent to such transfer.

 

 

14. AUXILIARY MATERIALS

 

14.1 Materials, designs, drawings, models, instructions, specifications and other auxiliary materials made available by the Buyer, or purchased or manufactured by the Supplier at the expense of the Buyer, remain the property of the Buyer or become the property of the Buyer at the time of purchase or manufacture.

14.2 The Supplier is obliged to mark the auxiliary materials referred to in the previous paragraph as the recognisable property of the Buyer, to keep them in a good condition and to insure them, at its own expense, against all risks for as long as the Supplier acts as a custodian of those auxiliary materials.

14.3 Changes to, or deviations from, the auxiliary materials referred to in paragraph 1 of this article, as well as the use of these auxiliary materials for or in connection with any purpose other than delivery to the Buyer, is only permitted with the prior written consent of the Buyer; approval does not affect any warranty obligation of the Supplier.

 

 

15. QUALITY CONTROL AND PROCESSING

 

15.1 The Buyer may inspect the Goods but is not obliged to do so. In accordance with these General Purchase Conditions, the Supplier guarantees that the Goods comply with what has been agreed between the Parties.

15.2 Quality control of the Goods can take place on, among other things, damage, dimensions, quantity, weight and quality marks.  The Buyer will start with such quality control within a reasonable period of time.

15.3 If the Buyer does not approve of the Goods upon delivery, the Supplier will collect them from the Buyer within a reasonable period of time after the Buyer has notified the Supplier of this, at the latter's expense. If the Supplier fails to comply with this obligation, the Buyer may, without prejudice to all other rights or claims, have the goods collected from the Supplier at the expense of the Supplier.

 

 

16. SOCIAL JUSTICE

 

16.1 Unless otherwise required or prohibited by applicable law, the Supplier guarantees, to the best of its knowledge that with respect to the performance of its obligations to the Buyer:

 

 1. it does not allow children to perform work under such conditions that the tasks to be performed by them are likely to be harmful to their physical and emotional development;
 2. it does not engage in forced labour in any form (such as prison labour, bonded labour, forced labour or otherwise) and its employees are not required to submit documents or pay a security deposit before commencing work;
 3. it offers its employees a safe, healthy and hazard-free work environment. The accommodation provided by the Supplier must be safe to live in. The Supplier will provide access to proper sanitation, clean water, food and emergency medical care in its factory in the event of accidents or incidents;
 4. it does not discriminate against employees on any ground such as race, sexual orientation, religion, disability or gender;
 5. it does not tolerate corporal punishment, psychological, physical or sexual abuse, verbal abuse, or cruel or gross disciplinary practices in the workplace;
 6. it pays each employee at least the minimum wage or a wage deemed reasonable within the industry (the higher is preferred) and provides each employee with all legally required facilities;
 7. it complies with the laws governing working hours and labour rights in the countries in which he conducts business;
 8. it respects the right of its employees to join and form independent trade unions and the right of association.

 

16.2 The Supplier, in fulfilling its obligations vis-à-vis the Buyer, is responsible for controlling its own supply chain and will encourage its own suppliers of Goods and services to be purchased by it to respect ethical standards and human rights.

16.3 The Supplier, in fulfilling its obligations vis-à-vis the Buyer, will conduct its business in accordance with applicable environmental laws and regulations; and will ensure that (i) it will conduct its business in an environmentally conscious manner, making maximum use of renewable resources; and (ii) minimise resource use and waste generation.

16.4 The Supplier must conduct an ethical policy, also with regard to human rights. It must also set up a correct complaints procedure in the event of deviations from these policies. In the event of complaints, the Supplier will report the alleged complaint and the proposed correction to the Buyer.

16.5 The Supplier will not, directly or indirectly, do or fail to do anything, either alone or in conjunction with any other person or entity, in violation of any applicable laws, regulations and/or rules regarding competition and/or antitrust.

16.6 The Supplier will refrain from acts or conduct that damage or may damage the reputation of the Buyer.
16.7 Violation of the provisions of this article constitutes a ground for termination or dissolution of the agreement by the Buyer.

 

 

17. APPLICABLE LAW AND COMPETENT COURT

 

17.1 These General Purchase Conditions and every Purchase Agreement between the Parties are governed by Dutch law.

17.2 The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (the Vienna Sales Convention) is explicitly not applicable.

17.3 All disputes arising from or in connection with these General Purchase Conditions and/or any Purchase Agreement will in the first instance, at the discretion of the Buyer, be dealt with by the competent court of the court at the discretion of the Buyer or an arbitrator/arbitration committee to be appointed by the Buyer. If the Supplier is located outside the European Economic Area or Suriname, disputes will be settled by arbitration at NAI in accordance with the arbitration rules of NAI, with the arbitration taking place in Rotterdam.

 

 

18. PROVISIONS THAT REMAIN IN FORCE AND INEFFECTIVENESS

 

18.1 After termination of the Purchase Agreement, regardless of the cause thereof, the articles of these General Purchase Conditions and the Purchase Agreement which by their nature are intended to remain in force after termination will remain in force between the Parties.

18.2 If these General Purchase Conditions or the conditions in the Purchase Agreement are or become partially invalid or ineffective, the Parties will remain bound by the remaining part of the General Purchase Conditions or the Purchase Agreement. The Parties will replace the invalid or ineffective part by provisions that are valid and effective and of which the consequences, in view of the content and purport of the General Purchase Conditions or the Purchase Agreement, correspond to those of the invalid or ineffective part as much as possible.

 

 

19. CHANGES

The Buyer can change these General Purchase Conditions. Changes will take effect 30 days after the amended terms and conditions have been filed with the relevant Chamber of Commerce or immediately after notification thereof to the Supplier, accompanied by a copy of the amended General Purchase Conditions.